Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Zuid-Nederland Piano’s

Gevestigd en zaak doende te (6603 AC) Wijchen, Valendrieseweg 301.
Artikel I Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten, liggend ten grondslag aan
onze verkopen, waaronder begrepen alle leveranties van goederen en diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.
2. Door de aanvaarding van onze offerte c.q. de totstandkoming van elke met ons gesloten overeenkomst verbindt de afnemer zich
akkoord te gaan met deze bepalingen en zich te onderwerpen aan het daarin bepaalde met terzijdestelling van eigen bepalingen
of voorwaarden die daarmede in strijd zijn.
Afwijkende bepalingen en/of afspraken zijn slechts dan van toepassing wanneer wij die uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd.
Artikel II Aanbiedingen
1. Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en zijn voor ons op geen enkele wijze bindend. Wij zijn
eerst gebonden nadat wij een opdracht of een order definitief schriftelijk hebben aanvaard respectievelijk bevestigd.
Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen die van eerdere bevestigingen afwijken zijn eveneens slechts
geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd.
2. Door ons in afbeeldingen, catalogi of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent de hoedanigheid van de door ons te leveren
produkten worden geacht zo nauwkeurig mogelijk te zijn gegeven doch zijn niet als bindend te beschouwen
Artikel III Overeenkomsten
Totstandkoming.
1. De overeenkomst tot levering van een door ons gevoerd produkt dan wel onderdelen daarvan komt tot stand door een daartoe
strekkende opdracht van de afnemer.
Indien dit mondeling geschiedt, dan geldt onze schriftelijke bevestiging, onder vermelding van datum als bewijs van de opdracht.
2. Zekerheidsstelling.
Wij zijn steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met de (af )levering of de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, naar ons
oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen der betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
Aanbetaling.
Wij zijn gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen.
Artikel IV Prijzen
1. De prijs waarvoor wij hebben aangenomen te leveren is, indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gebaseerd op
de prijsbasis van materialen, fiscale kosten, invoerrechten en verder prijsbepalende factoren geldend op de dag van totstandkoming
van de overeenkomst.
2. Tenzij anders aangegeven worden onze prijzen per stuk inclusief BTW genoteerd.
3. Indien nadat de opdracht door ons is aanvaard de in- en/of uitvoerrechten of andere belastingen in binnen- en buitenland, de sociale
of andere overheidslasten, assurantiepremies of andere heffingen, vrachten enz. worden verhoogd dan wel nieuwe lasten worden
ingevoerd alsmede indien binnen- of buitenlandse koers- en valutawijzigingen plaatsvinden, en tenslotte indien de kostprijs wordt
verhoogd tengevolge van kostprijs beïnvloedende factoren, uit welke hoofde dan ook, kunnen dergelijke verhogingen, nieuwe lasten
of bedoelde wijzigingen voor zover deze reeds verkochte goederen betreffen, ten laste van de afnemer/koper worden gebracht,
ook als geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding of schriftelijke aanvaarding te voorziene omstandigheden. Mochten
deze leveranciers door prijsstijgingen en/of loonsverhogingen dan wel overheidsvoorschriften genoodzaakt zijn de tussen hen
en ons overeengekomen prijzen en condities te wijzigen, ofwel in het geheel niet te leveren, dan zullen wij het recht hebben in de
overeenkomst met de koper overeenkomstige wijzigingen aan te brengen dan wel gerechtigd zijn van levering af te zien, zonder
schadeplichtig te zijn.
Artikel V Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan ons heeft verricht blijven de geleverde goederen
ons eigendom. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden
af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen
totdat de gehele koopprijs en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet nakomt, zijn wij na ingebrekestelling
gerechtigd de goederen terug te vorderen en de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van ons tot het
vorderen van vergoeding van kosten, schade en rente. Bij terugname van goederen zal de afnemer worden gecrediteerd voor de
waarde, die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met de aan de terugneming verbonden
kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit het een en ander voor ons voortvloeiende schade.
Overigens zal zolang niet volledig betaald is het al dan niet gedeeltelijk te niet gaan of beschadiging van de goederen voor rekening
en risico van de afnemer komen.
Artikel VI Leveringen
1. Wij binden ons niet aan en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor leveringen strikt op de overeengekomen data, hoewel wij die
zo nauwkeurig mogelijk zullen opgeven.
Een overschrijding van de overeengekomen levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding noch geeft deze overschrijding de
afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer in beginsel geen recht op
vergoeding van enige schade door hem of derden geleden, onverschillig uit welke hoofde deze schade voor hem mocht zijn
ontstaan.
2. Indien de goederen niet kunnen worden verzonden, tengevolge van omstandigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn worden
wij geacht aan onze leveringstermijn te hebben voldaan, wanneer wij de goederen ter beschikking van onze relatie houden.
3. De afnemer zal, indien bij het sluiten van een overeenkomst geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te
worden afgenomen, binnen en nader overeen te komen termijn het gekochte moeten afnemen, en bij gebreke van een zodanige
nadere overeenkomst, binnen een door ons te stellen termijn. Bij niet afname binnen een termijn als voornoemd zal de koper van
rechtswege in gebreke zijn. Wij hebben dan het recht te onzer keuze, hetzij nakoming te vorderen van de overeenkomst, hetzij
deze zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding jegens de
koper.
4. Ingeval de te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, zijn wij gerechtigd om betaling van de
overeengekomen prijs te eisen. Tevens zijn wij gerechtigd van de afnemer de eventuele opslagkosten in rekening te brengen;
deze kosten zullen bedragen 1% van de overeengekomen prijs van de goederen per maand.
5. Levering en/of plaatsing geschiedt op een door de afnemer aan te wijzen plaats op de begane grond.
Artikel VII Transport- en ander risico
1. Alle goederen, materialen, gereedschappen enz. die zich bevinden op het terrein van de afnemer of in een door afnemer aangewezen
ruimte, bevinden zich daar voor risico van de afnemer.
Artikel VIII Betalingen
1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen, zonder aftrek of kortingen hoe dan ook
genaamd, contant te geschieden bij aflevering van de door ons te leveren goederen dan wel na het uitvoeren van de aan ons
gegeven reparatieopdracht.
2. In het geval een nadere termijn ter zake van de betaling wordt afgesproken, is de afnemer van rechtswege in gebreke door het
verstrijken van deze termijn. Indien de afnemer derhalve in verzuim is gebleven is de afnemer verplicht aan ons vanaf dat tijdstip
tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van 1,5% per maand over het nog onbetaalde
factuurbedrag.
3. Alle eventuele kosten , waaronder bijvoorbeeld incasso-, deurwaarder-, advocatenkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk,
welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van onze afnemer te bewerkstelligen komen ten laste
van onze afnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd.
Zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de invordering in handen van de advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld,
ongeacht of de relatie ervan op de hoogte is.
4. Beroep of schuldvergelijking is nimmer toegestaan. Onze afnemer doet daarvan uitdrukkelijk afstand.
5. Ieder verplichting van onze afnemer is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval onze afnemer een surseance van betaling aanvraagt,
in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, in welke
gevallen wij tevens het recht hebben gesloten overeenkomsten voor het door ons nog niet uitgevoerde gedeelte zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden te beschouwen plus alle door ons geleverde goederen alsdan terug te nemen, het een en ander dan
onverminderd ons recht op betaling voor het uitgevoerde deel der overeenkomst en op schadevergoeding.
Artikel IX Annulering
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50%
van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, indien op het moment van annulering de
goederen reeds door de leverancier onherroepelijk zijn besteld. Indien op dat moment de goederen nog niet onherroepelijk zijn
besteld en/of indien het standaard apparatuur of standaard onderdelen betreft, is de afnemer een schadevergoeding van 25%
verschuldigd. Deze bedragen zijn vaststaand, tenzij wij kunnen bewijzen dat onze schade groter is.
Artikel X Service en garantie
1. Tenzij anders overeengekomen heeft de afnemer na levering van een piano/instrument recht op een gratis stembeurt. Deze
stembeurt zal door ons bedrijf worden uitgevoerd na ongeveer zes weken na de datum van de levering. Eventuele klachten worden
alsdan verholpen. Het tijdstip is zo gekozen dat de piano/instrument zich kan aanpassen aan de omgeving. Van het voorgenomen
bezoek ontvangt de afnemer tijdig bericht. Niet van toepassing op huurovereenkomsten en huurovereenkomsten met recht van
koop.
2. Wij zijn tot geen verdere garantie gehouden tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval deze garantie
nimmer meer zal kunnen inhouden dan de garantie waarop wij jegens onze leverancier aanspraak kunnen maken. De kosten van
reparatie respectievelijk vervanging komen dan volledig voor onze rekening. De voorrijkosten zijn evenwel van garantie uitgesloten,
en deze worden derhalve steeds in rekening gebracht.
3. Wij zullen handelen conform de eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie of zelf het gebrek herstellen. De afnemer moet ons
hiertoe in de gelegenheid stellen.
4. Een piano/instrument dient, bij normaal particulier gebruik, tenminste 2 x per jaar gestemd te worden. Gedurende de garantieperiode
dient het onderhoud/stemmen door ons bedrijf te worden uitgevoerd. Onderhoud en/of stemmen valt niet onder de garantie en
wordt U in rekening gebracht voor de daarvoor geldende tarieven. Het niet doen uitvoeren van of het laten uitvoeren door derden
maakt dat de garantie vervalt.
5. De garantie geldt evenwel slechts ten opzichte van de eerste koper van het door ons geleverde produkt. In elk geval vallen niet
onder garantie het vervangen van oude onderdelen door nieuwe onderdelen in gebruikte piano’s/instrumenten. In dit geval worden
de nieuwe onderdelen bij de afnemer in rekening gebracht.
6. De zorg voor de uitvoering van de garantie berust uitsluitend bij ons en het doen uitvoeren van de garantie- en/of
serviceverplichtingen door derden is een beslissing die uitsluitend aan ons toekomst. Het, zonder onze instemming, laten uitvoeren
door derden doet de garantie teniet gaan.
7. Het beweerdelijk niet nakomen door ons van onze garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van zijn verplichtingen die
voor hem voortvloeien uit enig met ons gesloten overeenkomst, behoudens wanneer de wet zulks anders voorschrijft.
Artikel XI Uitsluiting van garantie
1. Garantie geldt slechts bij met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen. De garantiebepalingen zijn
niet van toepassing indien blijkt dat de goederen ondeskundig of anderszins verkeerd, abnormaal en/of ondoelmatig gebruikt zijn,
respectievelijk behandeld zijn. Alsdan zijn wij tot geen enkele vergoeding en/of vervanging gehouden. Eveneens vervalt iedere
aanspraak ingevolge deze garantiebepalingen indien aan ons na aanmelding of na reclame niet een redelijke termijn wordt gelaten
om een onderzoek in te stellen c.q. indien niet aan ons de nodige gegevens voor een onderzoek worden verstrekt.
2. Schade als gevolg van de inwerking van vocht en droogte valt buiten de garantie. Onze afnemers kunnen deze schade overigens
voorkomen door de vochtigheidsgraad in de piano/instrument te bewaken. Voor het goed functioneren van de piano/instrument
dient de vochtigheidsgraad in het instrumement tussen de 60 en 70% te zijn.
3. Het doen aanbrengen van veranderingen, het laten repareren door derden en het doen verwijderen van nummers enz. doen de
garantie vervallen.
Hetzelfde geldt indien de geleverde goederen voor andere dan de normale, particuliere, doeleinden zijn aangewend of indien de
afnemer niet stipt onze instructies is nagekomen.
Artikel XII Reclame
1. Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden
kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen een termijn van vijf dagen
na het ontstaan van de klachten. De klachten moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Bij gebreke van een binnen deze termijn ingediende reclame vervallen alle eventuele rechten van de afnemer ter zake.
3. Het in behandeling nemen van een reclame laat de betalingsverplichting van de afnemer onverlet. Indien wij van oordeel
mochten zijn dat de klacht terecht is ingediend dan hebben wij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag
als schadeloosstelling uit te keren, hetzij de reclame te verhelpen of tot een nieuwe levering over te gaan, dit met instandhouding
van de overeenkomst en verplichting voor de afnemer alsdan het verkeerde of ondeugdelijk geleverde aan ons te retourneren.
Artikel XIII Aansprakelijkheid
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van door ons of namens ons gegeven advies of instructie, noch garanderen wij bepaalde
resultaten.
2. Wij zijn in beginsel niet verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade ontstaan door gebreken aan de
geleverde goederen of gebruik daarvan, terwijl wij evenmin aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van vertraagde levering of
niet levering.
3. Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit voor ons onvoorziene omstandigheden. Ingeval van verkoop van
gerede produkten en goederen welke door ons zijn ingekocht en onbewerkt zijn geleverd geldt dat de goederen worden verkocht
in de toestand waarin zij zich bevinden. Wij aanvaarden te dier zake geen enkele aansprakelijkheid.
4. De afnemer verbindt zich ons te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens ons ter zake van de levering
uit welke hoofde dan ook en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
5. Voor zover het gekochte bij doorverkoop of bij gebruik of anderszins enigerlei problemen kan opleveren die tot schade aanleiding
kunnen geven, zijn wij niet verplicht de koper hiervoor te waarschuwen wordende de koper geacht voldoende deskundig te zijn.
Ook voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden van het personeel in onze dienst of van
andere personen van wier diensten wij gebruik maken, zijn wij in beginsel niet aansprakelijk.
Artikel XIV Overmacht
1. Alle omstandigheden die overmacht opleveren, waaronder begrepen alle omstandigheden die buiten onze controle of zeggenschap
vallen, en/of de normale gang in ons bedrijf belemmeren maar eveneens andere omstandigheden die het ons onmogelijk maken
aan onze verplichtingen te voldoen, als bijvoorbeeld onze eigen leveranciers op welke grond dan ook in gebreke blijven, ontheffen
ons van alle verplichtingen tenzij wij verkiezen alsnog onze verplichtingen na beëindiging van de overmachtsituatie na te komen.
In deze gevallen kan generlei aanspraak in het bijzonder schadevergoedingsaanspraken, tegenover ons geldend gemaakt worden.
Artikel XV (Ver)huurcondities
1. De piano/het instrument wordt geleverd/geplaatst conform in de huurovereenkomst is aangegeven. Wat betreft het tijdstip
waarop het betreffende instrument wordt geleverd gelden dezelfde condities als hierboven opgenomen ter zake van de levertijd
bij aanschaf.
2. De huurder wordt geacht direct na ontvangst het verhuurde instrument op gebreke te hebben gecontroleerd. Bij het ophalen van
het instrument zal er een inspectie plaatsvinden namens ons bedrijf.
3. De huurder is verplicht het gehuurde instrument slechts overeenkomstig de bepalingen van de huurovereenkomst te gebruiken
en in het bijzonder om:
-het gehuurde instrument overeenkomstig de instructie te behandelen;
-geen veranderingen aan het instrument aan te brengen;
-de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde instrument te verschaffen;
-aanspraken van derden op het gehuurde instrument af te wijzen en de verhuurder ter zake te vrijwaren;
-onder huur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
4. De huurder is verplicht voordat hij het gehuurde instrument in ontvangst neemt aan de verhuurder, indien deze zulks wenselijk acht,
een door de verhuurder vast te stellen waarborgsom te geven. De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen
te compenseren met de waarborgsom evenals de kosten van reparatie etc. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij
beëindiging van het huurcontract indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan
aan de huurder terug te geven. Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende
of onroerende goederen of op het onderhavige gehuurde instrument of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van
de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt ingeval van faillissement van de huurder indien huurder surseance
van betaling aanvraagt of zijn betalingen om andere redenen heeft gestaakt.
5. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming
van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Schade ontstaan door verkeerd gebruik, ruwe of onoordeelkundige
behandeling komt voor rekening van de huurder.
6. De huurder behoort de vochtigheidsgraad binnen het instrument steeds tussen de 60 en 70% te houden.
7. Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde instrument zou kunnen
ontstaan, is verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van een constructiefout in het
gehuurde instrument. Huurder zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
8. Bij beëindiging van de huurovereenkomst zal het gehuurde in dezelfde conditie waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer
ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zal blijken dat het instrument gebreken vertoont of beschadigd is,
is de verhuurder gerechtigd de reparatiekosten in rekening te brengen.
9. Gedurende de periode van huur draagt de huurder zorg voor een goede verzekering tegen brand en wel op uitgebreide voorwaarden.
De premie voor deze verzekering komt voor rekening van de huurder.
Artikel XVI Toepasselijk recht
Op alle met ons gesloten overeenkomsten, ook ingeval van levering aan het buitenland en de daaruit voortvloeiende
rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen ons en onze afnemers ook die welke
als zodanig slechts door een der partijen worden beschouwd, zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechter van
de plaats van onze vestiging, tenzij wij de voorkeur mochten geven aan de bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van onze
relatie.
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden van kracht met ingang van de datum waarop zij zijn gedeponeerd ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem onder nummer: 52/1989